0523-764764          info@optiek-animo.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Optiek Animo. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr. 05084276

 

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Optiek Animo (alsmede aan haar gelieerde rechts¬personen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft) waaronder begrepen offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van de door de consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met Optiek Animo een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten) gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Optiek Animo zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.
 2. Een overeenkomst tussen Optiek Animo en de consument komt tot stand doordat Optiek Animo de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat Optiek Animo een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van Optiek Animo tevens als orderbevestiging.

 

Artikel 3 Vooruitbetaling

 1. Optiek Animo is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument.
 2. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, stelt Optiek Animo zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Optiek Animo betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument.

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. De consument kan slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Optiek Animo op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Ingeval door omstandigheden die niet aan Optiek Animo, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Optiek Animo onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Optiek Animo, welke niet voor risico van Optiek Animo komen en de omstandigheid dat Optiek Animo een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Optiek Animo te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Optiek Animo hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Optiek Animo niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Optiek Animo kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.
 2. Indien Optiek Animo de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door Optiek Animo gemaakte kosten te vergoeden voorzover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

 

Artikel 6 Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Optiek Animo niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Optiek Animo direct opeisbaar en is Optiek Animo bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

 

Artikel 7 Levertijd

 1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De door Optiek Animo te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen éénmaal aan de consument heeft aangeboden. 2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument Optiek Animo schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat Optiek Animo binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Het aan Optiek Animo verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 3. Voorzover Optiek Animo zich ter incasso van haar vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de consument, behoudt Optiek Animo het recht om van de consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet of niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat.
 4. Indien de consument in verzuim is, stuurt Optiek Animo hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Optiek Animo bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

Artikel 9 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Optiek Animo de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2.In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Optiek Animo te voldoen.

 

Artikel 10 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

Artikel 11 Annulering

Annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst per aangetekende brief bij Optiek Animo te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan Optiek Animo die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

 

 

Artikel 13 Garantie

 1. Optiek Animo garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar vervaardigde bril en/of andere door haar verschafte hulpmiddelen voldoen aan de normen die hiertoe in overleg met de het Keurmerkinstituut consumentenproducten zijn vastgesteld. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen is Optiek Animo verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of nieuwe glazen en/of andere hulpmiddelen te leveren. Voorts garandeert Optiek Animo dat de door haar geleverde goederen voldoen aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen veertien dagen, doch uiterlijk binnen twee maanden, na aflevering, dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij Optiek Animo zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen, maar tenminste binnen twee maanden, nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Optiek Animo een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
 3. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Optiek Animo herstel- of andere werkzaamheden aan het door Optiek Animo – met garantie – geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.

4 De consument is gerechtigd een afschrift van het door Optiek Animo vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

 1. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, is voor rekening en risico van de consument, mits dit van te voren is medegedeeld.
 2. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid van Optiek Animo jegens de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 13.1 opgenomen garantieverplichting.
 2. Optiek Animo is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Optiek Animo aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie danwel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.
 3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Optiek Animo of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Optiek Animo.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Optiek Animo toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €5 000 (zegge:vijf duizend euro) per schadegeval en maximaal € 10.000,= (zegge:tien duizend euro) per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Optiek Animo.
 5. Indien Optiek Animo ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een over-eenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar terzake volledig vrijwaren en Optiek Animo alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 15 Overig

 1. Optiek Animo houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Optiek Animo geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Optiek Animo en de consument is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle, ongeacht het recht van Optiek Animo een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de consument gevestigd is. Indien Optiek Animo aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de Rechtbank te Zwolle, dient de consument binnen één maand schriftelijk aan Optiek Animo te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Zwolle bevoegd is.

Optiek Animo

 • Postbus 288, 7770 AG Hardenberg
 • Tel: 0523-764764
 • info@optiek-animo.nl

Copyright – optiek-animo.nl